1-4 czerwca 2024

Zdrowie Psychiczne Mężczyzn

Dzień

01

Sobota
Godzina

19:30

MIEJSCE
Scena Praw Obywatelskich
OPIS WYDARZENIA

Dyskusja panelowa poświęcona będzie zdrowiu psychicznemu mężczyzn. Jako organizacja prowadząca pierwszy w Polsce telefon zaufania dla mężczyzn oraz działająca w Koalicji TAK dla Prewencji Suicydalnej, chcemy tworzyć dyskurs dotyczący zdrowia psychicznego mężczyzn o narracji włączającej, tj. angażującej i kobiety, i mężczyzn w działania promujące zdrowie psychiczne. Wierzymy, że mamy ku temu wszystkie zasoby i wiemydzięki dotychczasowym naszym działaniom dla mężczyzn i z mężczyznami – jak ów dyskurs prowadzić. 
 
Liczba samobójstw wśród mężczyzn jest alarmująca: 87% samobójstw rocznie popełnianych w Polsce to samobójstwa popełnione przez mężczyzn.  
 
Ten panel nie będzie dotyczył trudności w obszarze zdrowia psychicznego, ale także będzie poszukiwał korzeni tych trudności. My ich upatrujemy w normach społeczno-kulturowych dotyczących męskości, które dla mężczyzn w zasadzie niemożliwe do osiągnięcia. Ale ten panel będzie również dotyczył wyzwań jakie przed nami stają, szczególnie w zakresie włączania mężczyzn w działania równościowe. To bardzo ważne, jeśli chcemy myśleć szczerze i prawdziwie o równości rozumianej jako wyrównywanie szans. A „zdrowa głowa” to „zdrowe życie”. 

PANELIŚCI

Danuta Sowińska

Założycielka i prezeska Fundacji DiversityPL. Dyplomowana suicydolożka, członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, członkini zarządu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, członkini Social Psychology Network, Wesleyan University. Doktorantka pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła certyfikowane kursy: Wesleyan University „Social Psychology”, “Suicide Prevention”, John Hopkins University “Psychological First Aid”, Yale “Introduction to Psychology”. Absolwentka Szkoły Liderek Liderów Politycznych, interwentka kryzysowa i mediatorka sądowa. Producentka filmu dokumentalnego “W tym wieku można być szczęśliwym”, „Moje problemy nie błahe”. Laureatka nagrody Liderka Równości. 

Sebastian Antonowicz

terapeuta, psychotraumatolog. Obsługuje Telefon Zaufania dla Mężczyzn przy Instytucie Przeciwdziałania Wykluczeniom. Sprawuje nadzór merytoryczny w PROzytywnieporadni psychologicznej online. Prowadzi szkolenia wellbeing w międzynarodowej korporacji. Staż kliniczny odbył w klinice zdrowia psychicznego w Warszawie. Na co dzień dla zachowania zdrowia psychicznego praktykuje uważność. 

PROWADZĄCY

Michał Bomastyk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Prezes Zarządu Fundacji Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom. Członek Pracowni Badań nad Obcością i Wykluczeniem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i pracownik tegoż uniwersytetu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii feministycznych, inności i obcości, teorii wykluczeń, studiów nad uchodźstwem oraz nad płcią. Konsultant ds. polityki równościowej. Edukator równościowy i pracownik młodzieżowy. Prowadził m.in. wykłady oraz warsztaty dla młodzieży i treningi dla pracowników młodzieżowych poświęcone dyskryminacji, stereotypom i wykluczeniu oraz prawom człowieka. Ukończył Szkołę Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pomysłodawca pierwszego w Polsce telefonu zaufania dla mężczyzn, realizowanego przez Instytut Przeciwdziałania WykluczeniomWażne jest dla niego edukowanie na temat tworzenia strategii równościowych w organizacjach. Członek Zespołu ds. Opracowania Planu na Rzecz Równości Płci na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ekspert przy tworzeniu tegoż dokumentu na Akademii Tarnowskiej. Członek Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach nadzorowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Michał koordynuje także Poradnię dla Równości UMK. Ukończył podyplomowe studia z zakresu gender studies i przygotowania pedagogicznego. 

organizatorzy

Partner