1-4 czerwca 2024

REGULAMIN WYDARZENIA

ŚWIĘTO WOLNOŚCI I PRAW OBYWATELSKICH

1 -2 CZERWCA 2024 R., GDAŃSK

 

§

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin") reguluje prawa i obowiązki osób przebywających na terenie Strefy Społecznej (zwanych dalej „Uczestnikami”).
 2. Organizatorem Strefy Społecznej (dalej zwanej „Wydarzeniem") jest Fundacja Gdańska z siedzibą w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 28/29, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052463, sąd rejestrowy - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5832627491, (dalej jako „Organizator").
 3. Wydarzenie odbywa się w dniach 1-2.06.2024 r. w Gdańsku na placu Porozumienia Gdańskiego oraz na terenie wzdłuż ul. ks. J. Popiełuszki, – „Teren Wydarzenia”.
 4. Organizator udostępnia Regulamin Uczestnikom Wydarzenia w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa, w tym z prawami i obowiązkami Uczestników Wydarzenia, zasadami wstępu, prawami i obowiązkami Organizatora, prawami i obowiązkami służb (dalej „Służb Porządkowych" i „Służb Informacyjnych") czuwających nad bezpieczeństwem Wydarzenia. Niniejszy Regulamin zawiera nadto postanowienia regulujące odpowiedzialność Uczestników Wydarzenia za zachowania niezgodne z Regulaminem.
 5. Regulamin kierowany jest do każdej z osób przebywających na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie („Teren Wydarzenia", zgodnie z definicją zawartą w ust. 9 lit. b) poniżej). Każda z osób przebywających na Terenie Wydarzenia zobowiązana jest przestrzegać postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Regulamin ma odpowiednie zastosowanie do osób niebędących Uczestnikami, tj. Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych, pracowników, Służby Medycznej, przedstawicieli mediów oraz przedstawicieli Organizatora.
 6. Niniejszy Regulamin został wydany w celu zapewnienia bezpieczeństwa Wydarzenia oraz przejrzystych warunków uczestnictwa w Wydarzeniu, które odbywa się w wydzielonej przestrzeni publicznej.
 7. Każdy Uczestnik obowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Wydarzenia, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, a nadto stosować się do poleceń Służb Porządkowych, Służb Informacyjnych oraz przedstawicieli Organizatora.
 8. Wstęp na Teren Wydarzenia jest bezpłatny.
 9. Poszczególne wyrazy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie:
 10. a) „Służby Porządkowe" i „Służby Informacyjne" oznaczają pracowników agencji ochrony osób lub mienia zaangażowanych do dbania o bezpieczeństwo Uczestników Wydarzenia, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, wskazującymi na wykonywanie obowiązków w imieniu lub we współpracy z Organizatorem Wydarzenia. Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, tj. z dnia 26 lipca 2005 r. Dz.U. Nr 145, poz. 1221) Służby Porządkowe legitymują się dodatkowo ważną licencją pracownika ochrony fizycznej;
 11. b) „Teren Wydarzenia" teren zlokalizowany w Gdańsku, zgodnie z § 1 ust. 3.
 12. c) „Uczestnik Wydarzenia" oznacza każdą osobę uczestniczącą w wydarzeniu na Terenie Wydarzenia.
 13. Liczba Uczestników, którzy jednocześnie mogą przebywać na Terenie Wydarzenia jest ograniczona. W przypadku osiągnięcia limitu Uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnych osób na Teren Wydarzenia.

  §2

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYDARZENIA I ZASADY WSTĘPU ORAZ PRZEBYWANIA NA TERENIE WYDARZENIA

 1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do:
 2. a) bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
 3. b) stosowania się do poleceń wydawanych przez Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, a w sytuacji interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej itp. - również do wykonywania ich poleceń;
 4. c) poddania się czynnościom, o których mowa w §4 ust.2 Regulaminu, wykonywanym przez przedstawicieli Organizatora oraz pracowników Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych, posiadających identyfikator umieszczony w widocznym miejscu
 5. Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że na Terenie Wydarzenia mogą zostać wyznaczone podstrefy z ograniczoną ilością miejsc, do których może nie zostać wpuszczony w przypadku osiągnięcia dopuszczalnego limitu osób.
 6. W trakcie Wydarzenia każdy Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.

  §3

OGRANICZENIA W ZAKRESIE UCZESTNICTWA

 1. Organizator odmówi wstępu na Teren Wydarzenia osobom:
 2. a) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 3. b) zachowującym się prowokacyjnie, agresywnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa;
 4. c) których strój uniemożliwia identyfikację;
 5. d) posiadającym broń lub inne podobnie niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały pożarowo niebezpieczne, materiały pirotechniczne, napoje alkoholowe, parasolki, środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne niebezpieczne przedmioty stwarzające zagrożenie dla Uczestników Wydarzenia; decyzję o zakwalifikowaniu przedmiotu (lub materiału) jako niebezpiecznego podejmują Służby Porządkowe i przedstawiciele Organizatora;
 6. e) które odmawiają poddania się czynnościom wykonywanym przez pracowników Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych;
 7. f) posiadającym szklane, plastikowe i metalowe opakowania, pojemniki oraz puszki i butelki;
 8. g) chcącym wnieść instrumenty muzyczne lub inne urządzenia mogące zagłuszyć Imprezę lub sprawny jej przebieg;
 9. h) chcącym wnieść transparenty, plakaty, emblematy lub inne materiały niezwiązane z Imprezą
 10. i) chcącym wnieść drzewce od flag.
 11. Ponadto, na Terenie Wydarzenia zabronione jest:
 12. a) niszczenie lub uszkadzanie elementów wyposażenia terenu, dekoracji Wydarzenia oraz wszelkiego mienia należącego do innych Uczestników lub osób (podmiotów) świadczących usługi na terenie Wydarzenia;
 13. b) zakłócanie przebiegu poszczególnych elementów Wydarzenia poprzez jej zakłócanie i przerywanie.
 14. Poza podmiotami posiadającymi wyraźne upoważnienie Organizatora, na Terenie Wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej, promocyjnej oraz reklamowej. Zabronione jest prowadzenie na Terenie Wydarzenia jakichkolwiek zbiórek pieniędzy, kwest oraz zbiórek podpisów.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na Wydarzenie. Osoby, które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.
 16. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, pracownik Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, a w przypadku stwierdzenia faktu posiadania tych przedmiotów już po wejściu na Teren Wydarzenia - usuwa ją z Terenu Wydarzenia.

  §4

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ZACHOWANIA PORZĄDKU W TRAKCIE WYDARZENIA

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku w trakcie Wydarzenia, Organizator powołuje Służby Porządkowe i Służby Informacyjne. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń wydawanych przez wskazane służby, pod rygorem usunięcia Uczestnika z Terenu Wydarzenia.
 2. Przedstawiciele Organizatora oraz Służby Porządkowe i Służby Informacyjne posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu są uprawnieni do:
 3. a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Terenie Wydarzenia;
 4. b) legitymowania Uczestników;
 5. c) przeglądania zawartości odzieży, bagażu i innych przedmiotów, w celu weryfikacji nieposiadania przedmiotów, których wnoszenie na Teren Wydarzenia zostało zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu;
 6. d) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zachowującym się w sposób agresywny, prowokujący lub zakłócającym porządek i ład publiczny, a w sytuacji niezastosowania się do polecenia – wezwanie do opuszczenia Terenu Wydarzenia. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 7. e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w sytuacji zagrożenia dóbr lub odparcia ataku na pracownika Służb Porządkowych lub inną osobę na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
 8. f) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, jak również mienia, a także w przypadku posiadania przez Uczestnika zabronionych środków odurzających i psychotropowych.
 9. Pracownicy Służb Porządkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mogą być wyposażeni w:
 10. a) wzory identyfikatorów;
 11. b) wykrywacze metali;
 12. c) inne niezbędne środki ochrony osobistej.
 13. Organizator nie zapewnia parkingu. W strefie przyległej do Terenu Wydarzenia są parkingi ogólnodostępne, płatne, niestrzeżone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za parkowane samochody oraz warunki tego parkowania na terenach należących do innych podmiotów.

  §5

UPRAWNIENIE ORGANIZATORA

 1. Organizator informuje, że jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia oraz wizerunków Uczestników zarówno w zakresie dźwięku jak i obrazu. Utrwalony podczas Wydarzenia materiał mogący stanowić dowód pozwalający na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia, Organizator natychmiast przekaże Prokuratorowi Rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce Wydarzenia lub właściwemu Komendantowi Policji. Utrwalone podczas przebiegu Wydarzenia materiały nie pozwalające na wszczęcie postępowania, Organizator przechowuje przez okres 30 dni od dnia zakończenia Wydarzenia.
 2. Organizator utrwala Wydarzenie także dla celów dokumentacyjnych, promocji i reklamy Wydarzenia oraz imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób utrwalonych na nagraniu może być rozpowszechniany przez Organizatora dla celów reklamy i promocji Wydarzenia, jak również celów dokumentacyjnych i sprawozdawczych. Uczestnik oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń do Organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach reklamowych, promocyjnych, jak również prasowych relacjonujących przebieg Wydarzenia.
 3. W sytuacji zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator może wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego naruszania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez niego Terenu Wydarzenia i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na Terenie Wydarzenia.
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Wydarzenie w stosunku do innych Uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
 6. Działający we współpracy z organizatorem operator piwny i jego pracownicy mogą weryfikować wiek osób chcących zakupić ich produkty. W razie wątpliwości i nieprzedstawieniu przez Uczestnika dokumentu potwierdzającego pełnoletność mają prawo odmówić sprzedaży swojego produktu i wezwać Służby Porządkowe.

  §6

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Wydarzenia należy składać w terminie 3 dni od dnia zakończenia Wydarzenia na adres Organizatora: Fundacja Gdańska z siedzibą w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 28/29.
 2. Organizator rozpoznaje i odpowiada na reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym.
 3. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest skorzystanie z procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

  §7

DANE OSOBOWE

Ochrona danych osobowych i wizerunku:

 1. Dane osobowe i wizerunkowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej w skrócie RODO.
 2. Organizator utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji Wydarzenia oraz innych programów Organizatora, a także w celu promocyjnym partnerów i sponsorów Wydarzenia.
 3. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie, w szczególności: prasy, telewizji, video, Internetu, materiałów reklamowych. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za których Organizator nie może ponosić odpowiedzialności. Dane wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO. Udział w Imprezie i wejście na jej teren jest równoznaczny z wyrażeniem zgody i akceptacją Regulaminu.
 4. Każdy uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując swoje żądanie do siedziby Fundacji Gdańskiej, ul. Długi Targ 28/29, Gdańsk, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie.
 5. Organizator Wydarzenia nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez innych uczestników Wydarzenia bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania się od utrwalania wizerunku konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.
 6. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia, jak i prawni opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie danych osobowych obejmujących wizerunek swój i/lub osoby niepełnoletniej przez Fundację Gdańską w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej. Wykorzystanie danych osobowych obejmuje rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na obrazach, w tym obrazach ruchomych, wykonanych w czasie i w związku z jego udziałem w Wydarzeniu w następujący sposób:
  1. zwielokrotnianie egzemplarzy utrwalenia wizerunku dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;
  2. nieodpłatne wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utrwalenia wizerunku;
 • publiczne udostępnienie utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach internetowych, na portalach społecznościowych, w aplikacjach mobilnych;
 1. rozpowszechnianie utrwalenia wizerunku z wykorzystaniem poczty elektronicznej;
 2. publiczne wyświetlenie i odtworzenie utrwalenia wizerunku albo wystawienie egzemplarzy utrwalenia wizerunku na widok publiczny.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator informuje, że Uczestnik może być narażony na przebywanie w strefie dźwięków oraz świateł, które mogą negatywnie oddziaływać na ośrodek słuchu oraz wzroku. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek uszczerbek na zdrowiu uczestników w tym zakresie.
 2. Wszelkie prawa do nazwy i logo Wydarzenia są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia Wydarzenia lub jej odwołania spowodowane zmianami organizacyjnymi lub zmianami infrastruktury, lub zmianami niezależnymi od Organizatora (np. złe warunki atmosferyczne).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w przebiegu Wydarzenia z powodów nieprzewidzianych, np. awarii sprzętu lub odwołania przyjazdu przez artystę, jak również z przyczyn spowodowanych warunkami atmosferycznymi – bez uprzedniej rekompensaty.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.4czerwca.gdansk.pl
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

FUNDACJA GDAŃSKA

 

organizatorzy

Partner