1-4 czerwca 2024

regulamin

REGULAMIN PROGRAMU GRANTOWEGO

„STREFA SPOŁECZNA 2024” 

 

W dniach 1 – 2 czerwca 2024 roku, w ramach odbywającego się w Gdańsku Święta Wolności i Praw Obywatelskich zorganizowana zostanie strefa, w której gospodarzami będą organizacje społeczne – PARTNERZY STREFY.

 

Organizator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić udział wszystkim zgłoszonym organizacjom, jak również grupom nieformalnym, jednak ze względu na ograniczenia logistyczne nie będzie mógł zagwarantować miejsca wszystkim chętnym.

 

W ramach strefy przewiduje się utworzenie stanowisk, w których wyłonieni PARTNERZY STREFY będą mogli w sposób aktywny zaprezentować swoje kompetencje, osiągnięcia oraz zainteresowania. Organizatorom zależy na szerokiej reprezentacji różnych środowisk oraz zaprezentowanie oferty, która będzie atrakcyjna dla osób odwiedzających strefę.

 

Partnerzy Strefy mogą skorzystać ze wsparcia finansowego na pokrycie kosztów podróży i pobytu w Gdańsku oraz na realizację programu w formie grantu, o którym mowa w § 2 ust. 4.

 

UWAGA! Jedyną wiążącą formą zgłoszenia organizacji jest wypełnienie formularza na stronie internetowej 4czerwca.gdansk.pl

 

 • 1

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Organizatorem programu jest Fundacja Gdańska.
 2. Miejsce wydarzenia: Przestrzeń plenerowa przy Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku
 3. Program STREFY SPOŁECZNEJ zaplanowany jest w dniach 1-2 czerwca 2024 roku w godz. 11:00–21:00. Montaż stoiska przewidziany jest w piątek 31 maja 2024 r. w godz. 15:00 – 18:00 bądź w sobotę 1.06.2024 w godzinach 8:00 – 10:00.

 

 • 2

WSPARCIE FINANSOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Aby wziąć udział w Święcie Wolności i Praw Obywatelskich w STREFIE SPOŁECZNEJ należy zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego i zaakceptować regulamin do 30 kwietnia 2024 r.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie 4czerwca.gdansk.pl w zakładce „ZGŁOSZENIA” do dnia 30 kwietnia 2024 r. do godz. 23:59.
 3. O wsparcie finansowe przeznaczone na udział w wydarzeniu mogą ubiegać się:
  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) z wyłączeniem organizacji bezpośrednio związanych z partiami politycznymi oraz stanowionymi przez jednostki samorządu terytorialnego – fundacje i stowarzyszenia, także bez statusu organizacji pożytku publicznego.
  2. podmioty nieposiadające osobowości prawnej, grupy nieformalne działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organizator przewiduje udzielenie grantu (darowizny) w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto na sfinansowanie kosztów organizacyjnych i programowych udziału organizacji w wydarzeniu.
 5. Przewiduje się udzielenie 100 grantów o wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto. Organizator może zwiększyć pulę finansową programu grantowego.
 6. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o możliwości udziału i przyznanym wsparciu finansowym za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w formularzu do 8 maja 2024 roku.  Decyzja Organizatora o wyborze Partnerów Strefy jest ostateczna.

 

 • 3

ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA 

 

 1. Wyłonionym Partnerom Strefy Organizator zapewnia stanowisko w zadaszonym namiocie z dostępem do prądu, ladą wystawienniczą z nazwą Partnera Strefy, dwoma krzesłami oraz identyfikatory uprawniające do wejścia na teren strefy poza godzinami jej otwarcia.
 2. W obrębie strefy przewiduje się hale namiotowe, miejsce na warsztaty, a także strefę gastronomiczną.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, jeżeli będzie to wynikało z siły wyższej, w tym w szczególności z przyczyn takich jak powódź, pożar, huragan, niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie umowy, wojna, strajk, zamieszki, katastrofa naturalna, stan wyjątkowy, atak terrorystyczny, eksplozja, zagrożenie bezpieczeństwa zdrowa publicznego.

 

 • 4

ZOBOWIĄZANIA PARTNERA

 

 1. W związku z otrzymaną darowizną Partner zobowiązuje się do: przygotowania stoiska Partnera w dniu 31.05.2024 bądź 1.06.2024 i prowadzenia go w dniach 1-2.06.2024, poprowadzenia przynajmniej jednych zajęć programowych dla innych Partnerów Strefy i odwiedzających Strefę w dniach 1-2.06.2024 zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Organizatorem.

 

 • 5

INNE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Osoba kontaktowa z ramienia Organizatora:

Katarzyna Roguszewska, mail: kroguszewska@fundacjagdanska.pl

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

 

 • 6

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

 1. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) przystąpienie do projektu „STREFA SPOŁECZNA” oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu.

 

 1. Zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Gdańska z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Długi Targ 28/29, 58 526 49 87, info@fundacjagdanska.pl
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych – inspektor@fundacjagdanska.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu „STREFA SPOŁECZNA” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu „STREFA SPOŁECZNA” lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w projekcie „STREFA SPOŁECZNA”.
 6. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w projekcie „STREFA SPOŁECZNA ”

 

 

 

 

FUNDACJA GDAŃSKA

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  organizatorzy

  Partner